• به منظور تمرکز بر نیازهای فناورانه صنایع و بنگاه های تولیدی: مرکز صنعت و بازار شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا در شهرک فناوری اصفهان افتتاح شد.

خدمات ما

  • تحقیق و توسعه طبق تقاضای بنگاه های صنعتی
  • مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی حوزه فناوری
  • صنعتی سازی، رسوخ و مدیریت فرایند انتقال فناوری

برخی از مشتریان